Gratis verzending vanaf €40,-

Personalisatie en maatwerk mogelijkheden

Persoonlijk contact, met oog voor aandacht

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. In de algemene voorwaarden van Rouw Creaties worden alle rechten en plichten genoemd in het verkoopproces.
 2. Rouw Creaties wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer.
 3. De koper, ook wel wederpartij van ondernemer, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 4. Partijen zijn ondernemer en klant samen.


Identiteit van Rouw Creaties

Rouw Creaties is een onderneming van Selena’s Productions
Fazant 63
2986 CK Ridderkerk
(Let op: dit is geen post adres. Bezoek aan atelier alleen op afspraak)

KVK: 85040045
BTW nummer: NL004043605B88
E-mail: info@rouwcreaties.nl
Telefoon: 06-43807302

 

Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen in de webshop, offertes en levering van speciale orders door of namens de klant.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen klant en ondernemer.
 3. Ondernemer heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De aangeboden, handgemaakte goederen van Rouw Creaties worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld, beschreven en zo volledig als redelijkerwijs mogelijk vervaardigd.
 2. Alle afbeeldingen, gegevens en specificaties in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de algemene voorwaarden. Rouw Creaties kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het aanbod.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes en verkopen op de webshop zijn indicatief en geven ondernemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch op nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes, prijzen op de webshop en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs incl. BTW. Verzendkosten zijn hier niet bij inbegrepen en zijn ten alle tijden voor de kosten van de klant, mits het een bestelling betreft boven de 100,-. 

 

Artikel 5: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt in de webshop van Rouw Creaties direct voldaan.
 2. Betaalt de klant niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is Rouw Creaties gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Weigert klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Rouw Creaties, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 6 – Levering en levertijd

 1. Kosten van de levering in Nederland en België zijn ten alle tijden voor de klant, mits het een bestelling betreft boven de 100,.
 2. Levering van bestelde goederen van Rouw Creaties vindt plaats op het door de klant aangegeven afleveradres.
 3. De opgegeven levertijd van Rouw Creaties in de webshop, op offertes of aanbiedingen is indicatief en is nooit een fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 4. Bij leveringen buiten Nederland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 7 – Retourneren

 1. Goederen van Rouw Creaties die met de hand zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld, zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering.
 2.  Goederen van Rouw Creaties die niet met de hand zijn vervaardigd of niet op maat zijn gemaakt, hebben een retourrecht van 14 dagen (zoals troostgeschenken). Mail binnen 14 dagen naar info@rouwcreaties.nl en vermeld de reden van retourneren met bestelnummer. Na 14 dagen vervalt uw herroepingsrecht.
 3. De retourkosten zijn voor rekening van de klant en dienen ten alle tijden voldoende gefrankeerd te zijn door de klant. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Rouw Creaties niet geaccepteerd en daardoor ook niet gecrediteerd.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en klachten

 1. Rouw Creaties is niet aanspreekbaar voor directe of indirecte schade na levering, noch aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 2. Het risico van schade en/of vermissing van producten berust bij Rouw Creaties tot het moment van bezorging aan de klant. 
 3. Klachten over een bestelling bij Rouw Creaties moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat de klant gebreken heeft geconstateerd, per mail. Klachten worden bij Rouw Creaties binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord.
 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en foto te bevatten, zodat ondernemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. Indien vast is komen te staan dat ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

 

Artikel 9 – Overmacht 

 1. Kan Rouw Creaties niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan de klant en ondernemer in ieder geval omstandigheid waarmee Rouw Creaties ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge daarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Rouw Creaties verlangd kan worden zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transport moeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de ondernemer.
 3. Onder overmacht verstaat Rouw Creaties ook omstandigheden bij toeleveringsbedrijven waarvan de ondernemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Onder overmacht verstaat Rouw Creaties ook de verlate levering en vertraging van de betreffende pakketdienst.
 5. Indien zich een situatie als in artikel 8, lid 2, 3 en 4 beschreven wordt zich voldoet waardoor Rouw Creaties niet aan zijn verplichtingen naar zijn klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben zowel de klant als ondernemer het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 6. Duurt de overmacht langer dan 3 maanden voort, heeft de klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

Artikel 10 – Garanties

 1. Rouw Creaties garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken functioneert en dat het geschikt is voor gebruik dat klant voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van zes kalendermaanden na ontvangst van het verkochte door ondernemer.
 2. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik ok wanneer, zonder toestemming, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht.

 

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen Rouw Creaties en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.